Informace o zpracování osobních údajů

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Pension Crhan - OSVČ Mgr. Irena Crhanová, IČ: 01271474, se sídlem Hliniště 1469/25, 69201 Mikulov (dále jako Pension Crhan) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci").

Pension Crhan tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon").

Pension Crhan je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Penison Crhan zpracovává osobní údaje zákazníků získané od zákazníků.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pension Crhan zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, email, telefonický kontakt, případně adresu bydliště.
 • Při realizaci pobytu v Pensionu Crhan dále zpracovává: adresu trvalého bydliště, č. OP nebo cestovního dokladu, číslo víza (u cizinců), datum narození, státní občanství (u cizinců), účel pobytu, datum příchodu a odchodu (předpokládané datum odchodu u cizinců).
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
 • Údaje o transakcích mezi Pensionem Crhan a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

Účely a právní důvod zpracování údajů

Pension Crhan osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Pensionem Crhan a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Pension Crhan vztahují. Pension Crhan má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Pensionu Crhan. Oprávněným zájmem Pensionu Crhan může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Pensionem Crhan a zákazníkem. Oprávněným zájmem Pensionu Crhan může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.Údaje jsou shromažďovány na základě zákonných povinností dle:
  • předpis č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území ČR
  • předpis č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel
  • zákon č.565/1990 Sb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Pensionu Crhan je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Pensionu Crhan před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Pensionem Crhan a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Příjemci osobních údajů

Pension Crhan poskytuje osobní údaje zákazníka třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště) nebo jiný subjekt. Pension Crhan takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Pensionu Crhan. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Pension Crhan osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Pensionu Crhan přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Pensionem Crhan a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Pensionem Crhan a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Penisonu Crhan. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.